top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים

הערכת שווי חברות, עסקים או פעילות


הערכת שווי של חברה, עסק או פעילות הינה פעולה חישובית מימונית המתחשבת הן בנתונים כמותיים (לרוב הסטוריים) אודות נשוא הערכת השווי והן הנתונים איכותיים כגון, מתחרים, פוטנציאל גידול, שינויים סביבתיים, טעמי הצרכנים, תקופת חיי החברה / עסק או הפעילות, צפי משך הפעילות העתידי וכד'.

השילוב בין המרכיבים הכמותיים והאיכותיים מסייע בקביעת מספר הנחות בסיס על פיהם יחושב השווי.

הערכת שווי – למה?

הערכות שווי מבוצעות על פי צורך, כלומר, ביצוע הערכת השווי הוא לנקודת זמן מסויימת בהתבסס על נתונים כמותיים ואיכותיים כפי שהם נכונים למועד ביצוע הערכת השווי. הערכות שווי נדרשות לרוב במקרים הבאים:

 1. מיזוגים.

 2. רכישות / בחינת הזדמנות עסקית.

 3. בקשות מימון מגורמי חוץ.

 4. הוספת שותפים / גריעת שותפים.

 5. הערכות שווי למטרות דיווח כספי.

שיטות להערכת שווי –

הערכת שווי יכולה להיעשות במספר שיטות. על מעריך השווי לקבוע את השיטה הנאותה ביותר בעבור נשוא הערכת השווי תוך התחשבות במכלול הנתונים.

השיטות העיקריות להערכת שווי:

 1. גישת ההכנסות – שיטת היוון תזרמי המזומנים התפעוליים (DCF)

שיטה זו מתאימה בעבור עסקים פעילים בעלי וותק (נתונים הסטוריים) להם קיים מבנה הכנסות והוצאות מוגדר. בשיטה זו יש לבנות תזרים מזומנים עתידי (רווח שנתי) למספר שנים קדימה תוך התחשבות במכלול הנתונים וקביעת הנחות בסיס לצורך קביעת התזרים. את זרמי המזומנים יש להוון בשיעור היוון ספציפי המתאים לגוף המוערך ליום ביצוע הבדיקה. בשיטה זו יש להתחשב לחוד בנכסים / התחייבויות פיננסיות כגון, פקדונות, הלוואות וכד'.

 1. גישת השוק – שיטת המכפילים

בבסיס גישה זו עומדת ההנחה כי ניתן להסיק על שוויו של עסק אחד על ידי השוואה לעסק אחר בעל

מאפיינים דומים. בגישה זו, מזהים חברה ציבורית בעלת מאפיינים דומים ככל הניתן וזיהוי מכפילים שונים כגון, מכפיל רווח נקי, מכפיל רווח תפעולי, מכפיל מכירות, מכפיל EBIT וכד' נהוג לנסות ולאתר עסקאות דומות שנעשו לאחרונה בשוק במטרה להשתמש בנתוני העסקות לצורך קבלת שווי שוק של הפעלויות. מדובר בשיטה השוואתית, אשר בבסיסה עומד הצורך לנסות ולאתר חברות / עסקים או פעילויות בעלי מאפיינים דומים ודרכם לקבל הערכה של שווי השוק של נשוא הערכת השווי.

נתונים להערכת שווי –

כאמור, הערכת שווי מחייבת זיהוי ושימוש הן בנתונים כמותיים והן בנתונים איכותיים.

נתונים כמותיים –

שימוש בנתונים כמותיים היסטוריים הינו מהותי ביותר לצורך הערכת השווי שכן מנתונים אלה ניתן לבנות את מודל הערכת השווי לצורך קביעת הנחות יסוד כגון, שיעור הגידול השנתי במחזור המכירות, שיעור עלות המכר ושיעור הרווח הגולמי, מבנה ההוצאות תוך חלוקה בין הוצאות קבועות להוצאות משתנות וכד'

לצורך זיהוי נתונים אלה מקובל להשתמש בין היתר באסמכתאות כגון:

 1. מאזנים ודוחות רווח והפסד של הגוף.

 2. מאזני בוחן.

 3. אישורי יתרות מהבנקים.

 4. טופס י"א (פחת)

נתונים איכותיים –

אחד המרכיבים המהותיים ביותר בביצוע הערכת שווי הינו משך הזמן העתידי עבורו מבוצעת הערכת השווי.

נתון זה נגזר על ידי בחינת, הסביבה העסקית, בחינת המתחרים, שינויים סביבתיים, וותק הפעילות וכד'.

ראוי לציין כי בשלב איסוף הנתונים האיכותיים קיים המון שיקול דעת למערי השווי שכן קיים שוני רב בין עסקים שונים בהתאם לאופי הפעילות. לדוגמה: נתונים סביבתיים בהערכת שווי של בר/מסעדה הינו מהותי ביותר בניגוד להערכת שווי של חברת הזנק בעבורה יותר מהותי לבחון את שוק המתחרים וטעמי הצרכנים.

בשל מגוון וכמות הנתונים ושיקול הדעת הנרחב שיש להפעיל בעת ביצוע הערכת שווי הכולל מיפוי הנתונים, קביעת הנחות בסיס, בחירת שיטת הערכת השווי המתאימה ביותר לאופי פעילות העסק ובניית מודל הערכת השווי מומלץ להיוועץ בשירותם של מומחים.


חיפוש מאמר לפי תגיות
No tags yet.

השאירו פרטים לבדיקת זכאותכם להחזר

bottom of page