top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים

בדיקת שכר עובדי קבלן


לאחרונה עולות דרישות רבות מצד הרשויות לביצוע בדיקות שכר של מעסיקי עובדי קבלן על ידי בודק שכר מוסמך וזאת על מנת לוודא כי משולמים לעובדי הקבלן שכר וניתנים זכויות סוציאליות על פי חוק. אופן ביצוע בדיקת שכר עובדי קבלן

בעת ביצוע בדיקת שכר עובדי קבלן יש לתת את הדעת לכך כי קיימים שני סוגים של עובדי קבלן: עובדי קבלן המועסקים דרך קבלני כוח אדם (חברות כוח אדם) ועובדי קבלן המועסקים דרך קבלני שירות (חברות שירותים). ההבדל העיקרי בין שני סוגי הקבלנים הוא שקבלני כוח אדם מספקים עובדים למעסיק כדי שישתלבו בעבודה השוטפת של המעסיק בעוד שקבלני שירות מספקים מוצר (שירות) מוגמר, כגון ניקיון, שמירה ואבטחה.

מי זכאי?

לזכויות מתוקף צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם זכאים עובדי כל חברות כוח האדם במגזר העסקי/הפרטי, פרט ל: עובדי המנגנון של חברות כח-האדם, עובדי סיעוד ועובדי מחשב.

זכויות עובדי קבלן במגזר הפרטי:

 • הפחתת שעות למשרה מלאה

 • הארכת החופשה השנתית

 • יותר ימי מחלה

 • עבודה בחג

 • שי לחג

 • חופשה מיוחדת

 • הזכות לדחות עבודה

 • ביטוח "ריסק"

 • פנסיה

 • הכשרה

 • השוואת זכויות (במגזר הפרטי/ציבורי)

תקופת העסקת עובדי קבלן

תקופת העסקה משתנה בין עובדי חברות שהינם קבלני כוח אדם לבין קבלני שירות (חברות שירותים). אצל חברות שהינם קבלני כוח אדם יש חובה לאחר 9 חודשים להעסיק את העובד כעובד חברה מן המניין, חובה זו אינה חלה על עובדים של קבלני שירות , רוב חברות השמירה והניקיון מתפקדות כחברות שירותים. מעסיק בפועל, אשר מעוניין בכך, יכול להגיש בקשה למשרד הכלכלה , להארכת תקופת ההעסקה של עובד קבלן כוח אדם לתקופה של עד שישה חודשים נוספים. בכל מקרה, תקופת ההעסקה הכוללת של עובד אצל אותו המעסיק בפועל תהיה לא יותר מ-15 חודשים.

פיטורי עובד קבלן

מעסיק בפועל רשאי לפטר עובד קבלן לפני תום תשעה החודשים, רק כדי שהוא לא יהפוך להיות עובדו. יחד עם זאת כאשר בית הדין מתרשם, שההעסקה של עובד באמצעות קבלן כוח אדם איננה מוצדקת, או נעשית בחוסר תום לב, הוא עשוי לחייב את המעסיק בפועל להכיר במועסק כעובד, ובמקרים כאלה גם להגביל את זכותו של המעסיק בפועל לפטר אותו. לסיכום על מעסיק שלא רוצה להיות מופתע מכך שלא עמד בתנאי החוק הנוגעים לעסקת עובדי קבלן לבצע בדיקת שכר של עובדי הקבלן שלו באופן תדיר וקבוע. לביצוע בדיקת שכר עובדי קבלן יש צורך שהבודק יהיה רואה חשבון מוסמך ניתן לפנות למשרדנו למתן שירות זה.

חיפוש מאמר לפי תגיות
No tags yet.

השאירו פרטים לבדיקת זכאותכם להחזר

bottom of page