top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים

פריסת מענק פרישה מעבודה


בעת פרישה מעבודה לאחר תקופת עבודה ממושכת מתקבל מענק פרישה. במקרים רבים מענק זה הינו בסכומים גבוהים ובשל כך גם חבות המס יכולה להיות משמעותית. המחוקק במטרה להקל על נטל המס מאפשר לפרוס את סכום המענק לתקופה של עד 6 שנים כך סכום המס בגין מענק הפרישה באופציה של פריסת המענק יכול להיות נמוך באופן משמעותי מאוד.

פריסת מענק פרישה חייב במס - סעיף 8(ג)(3) לפקודה

סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה קובע כי עובד שקיבל מענק פרישה חייב במס, רשאי לבקש מפקיד השומה לפרוס את

חלק המענק החייב במס - אחורה או קדימה.

עמדת נציבות מס הכנסה הנה שפריסת מענק פרישה חייב במס הנה פעולה טכנית לחלוטין שמבוצעת לצורך חישוב המס ומטרת הפריסה היא למעשה להפחית את נטל המס מתשלום דמי הפרישה המתקבלים בשנה מסוימת בכך שמחלקים את ההכנסה במספר שנים. דוגמא : עובד פורש שקיבל מענק בגובה של 120,000 ₪ בשנת 2015 יכול לבחור לחלק את המענק לשש שנים בתנאים מסוימים כך שכל שנה תירשם הכנסה של 20,000 ₪ מה שמשפיע על חישוב המס. שכן ככל שההכנסה פר שנה נמוכה יותר גם שיעור המס יהיה נמוך יותר.

פריסה אחורה של מענק פרישה חייב במס

* הפריסה למספר שנים קודמות אפשרית לפי בקשת העובד בלבד, ואין כל צורך באישור מיוחד.

* את הסכום החייב במס ניתן לפרוס בחלקים שנתיים שווים בשל שנות העבודה שבשלהן משולם המענק, אך בלא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה שבה נתקבל המענק.

* חישוב המס נעשה בהתאם למס השולי של העובד לפי סעיף 121 לפקודה, המתקבל לאחר צירוף כל חלק ממענק הפרישה החייב במס שנפרס ליתרת הכנסותיו החייבות במס של העובד בשנת המס, ובהתחשב בנקודות הזיכוי שלא נוצלו בשנות המס שבפריסה (זיכויים אחרים לא יינתנו). אופן הפעולה כאשר נבחרת האופציה של פריסה לאחור הינה הגשת בקשה אצל פקיד השומה האזורי ולאחר מכן הגשת דוחות שנתיים עבור כל אחת מהשנים לאחור בגינם אושרה הפריסה.

פריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס

נציבות מס הכנסה פרסמה כללים לגבי פריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס. להלן עיקרי הכללים:

* עבור כל 4 שנות עבודה שבשלהן משולם המענק, תינתן שנת פריסה אחת. תקופת הפריסה המקסימאלית לא תעלה על 6 שנים, במקרה שלך עבור 41 שנות עבודה מגיע לך מקסימום 6 שנות פריסה.

* הפריסה תחל בשנת המס שבה פרש העובד, למעט במקרה בו העובד פרש ב- 3 החודשים האחרונים של שנת המס. במקרה שכזה, ניתן לאשר, לפי בקשת העובד בלבד, להתחיל את הפריסה בשנת המס שלאחר שנת הפרישה (לרבות עובד שפרש ב- 30 בספטמבר).

* במקרה של אישור פריסה קדימה, יש לקבוע מקדמה אשר תנוכה במקור על-ידי משלם המענק. כלומר תשלום המס משולם עם קבלת המענק אולם החישוב הוא לפי הכנסות הצפויות בשש השנים הבאות. מכיוון שלא ניתן להעריך במדויק את ההכנסות הצפויות בשנים הבאות יש להגיש כל שנה דוח למס הכנסה על ההכנסות בפועל ולפי דוח זה מחושב תשלום המס המדויק.

לסיכום יישנה חשיבות רבה בבדיקת כדאיות הפריסה ובחינת אופציות הפריסה השונות בשל השפעת המס שיכולה להיות משמעותית מאוד

חיפוש מאמר לפי תגיות
No tags yet.

השאירו פרטים לבדיקת זכאותכם להחזר

bottom of page