top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים

הגשת דוח שנתי למס הכנסה


דוח שנתי למס הכנסה הינו דוח המרכז את כל הכנסותיו של הנישום עליו מוטלת חובת הגשת הדוח לשנת המס. ישנה חשיבות רבה לאופן מילוי הדוח, מועד ודרך הגשתו שכן מילוי לא נכון של הדוח השנתי למס הכנסה יכול להביא תשלומי מס וקנסות שלא מחויבים.

אופן הגשת דוח שנתי למס הכנסה

הדוח השנתי למס הכנסה מוגש באמצעות טופס 1301, בטופס זה מדווחים כל הכנסותיו של מגיש הדוח וכן נתונים נוספים רלבנטיים לאותה שנת מס בגינה מוגש הדו"ח ושיש להם השפעה על חבות המס כגון: זכאות לנקודות זיכוי, הפסדים עסקיים והפקדות לקופות גמל.

בטרם הגשת הדוח במשרדי מס הכנסה יש לשדר אותו באמצעות האינטרנט על לתאריך 31.5 בשנת המס העוקבת, מי שמגיש את הדוח באמצעות מייצג (רו"ח או יועץ מס) יכול לקבל אורכה להגשת הדוח עד לתאריך 30.11 וזאת רק במידה והמייצג עמד בתנאים מסוימים שנדרשו ממנו.

החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע כי כל תושב ישראל מעל גיל 18 וכן תושב חוץ שהפיק הכנסה בישראל יהי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, אולם בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) ניתנו פטורים במקים רבים מהגשת הדוח השנתי למס הכנסה. להלן מספר דוגמאות לאלו שנותרו חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה:

 • בעל שליטה בחברה בישראל.

 • עוסק מורשה.

 • עוסק פטור.

 • שכיר בעל הכנסה מעבודה של מעל 650,000 ₪ לשנה ( נכון ל2013).

 • מי שיש לו הכנסות מדמי שכירות הגבוהות מ 337,000 ₪ לשנה (נכון ל2013) או נמוכות מסכום זה אך הוא חייב בגינם מס מלא (לא בחר במסלול ה10%).

 • מי שיש לו הכנסות מריבית על תוכנית חסכון, פיקדון או קופת גמל פטורה בסכום העולה על 644,000 ₪ לשנה (נכון ל2013).

 • הכנסה ממכירת ני"ע בבורסה בסכום העולה על 1,857,000 ₪ (נכון ל2013).

 • מי שיש לו הכנסה מחוץ לישראל בסכום העולה על 337,000 ₪ ( נכון ל2013).

 • הכנסה מקצבת חוץ אותה מקבל מי שעלה לישראל ממדינת חוץ בסכום העולה 337,000 ₪ לשנה (נכון ל2013).

 • מי שחייב ב"מס ייסף" כלומר סך הכנסתו החייבת עולה על סך 811,560 ₪ (תקנה חדשה).

 • מי שמחזור המכירות שלו מני"ע סחירים בבורסה החייבים במס עולה על 811,560 ₪ (תקנה חדשה).

 • כל מי שנדרש לכך בהוראה ספציפית של פקיד שומה.

המסמכים הנלווים להגשת הדוח השנתי למס הכנסה

באופן עקרוני יש לצרף אסמכתא כמעט על כל סעיף עליו אנו מדווחי בטופס 1301, לכל דוח ישנם את המסמכים הרלוונטיים אליו אולם ככלל המסמכים השכיחים ביותר הינם:

 • טפסי 106 לשנת המס מכל מקומות העבודה מהם התקבל שכר באותה שנה.

 • אישור בדבר הפקדות לקופות גמל, פנסיה וביטוחי חיים.

 • טופס 867 מהבנק המרכז את הפעילות בני"ע ואת המס שנוכה בגינם.

 • דוח רווח והפסד בגין הפעילות של העסק לשנת המס וכן דוח התאמה למס של דוח זה כולל טופס פחת (במידה ונדרש פחת).

 • אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלאות כגון ( מילואים, אבטלה, אימהות) וכן בדבר תשלומי ביטוח לאומי כעצמאי.

 • אישור בדבר תרומות שניתנו למוסדות המוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 • דיווח על עסקאות רווח/הפסד הון באמצעות נספח רווח הון.

 • פירוט הכנסות חייבות משכ"ד.

 • חשוב לציין שהגשת הדוח מחייבת דיווח גם של הכנסות בן הזוג לפיכך כל המסמכים לעיל מתייחסים לכל אחד מבני הזוג.

הוצאת שומה בגין הגשת הדוח השנתי למס הכנסה

לאחר שידור הדוח השנתי למס הכנסה באינטרנט והגשתו כנדרש במשרדי מס הכנסה נערך חישוב שקלול הנתונים ויוצאת שומה בה נקבע האם יש צורך בתשלום מס נוסף, קבלת החזר מס או שהדוח מאוזן ואין השלכות מס נוספות לאותה שנה. בשל הרגישות והמורכות בעריכה והגשה של דוח שנתי למס הכנסה מומלץ להיעזר בבעל מקצוע היכול לבצע תכנון מס נאות ולנצל את מלוא נקודות הזיכוי והטבות המס להם זכאי מגיש הדוח על פי חוק.

חיפוש מאמר לפי תגיות
No tags yet.

השאירו פרטים לבדיקת זכאותכם להחזר

bottom of page