top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים

פתיחת עוסק מורשה


החייבים בפתיחת עוסק מורשה

החייבים בפתיחת עוסק מורשה הינם כל חברה או שותפות המנהלים פעילות עסקית וכן במקרים רבים גם עצמאיים שעומדים בתנאים הבאים:

 • עצמאי שמחזור הכנסותיו עולים על 100,000 ₪ חייב ברישום כעוסק מורשה, בכוונה במונח מחזור הכנסותיו הינו סך ההכנסה מאותו עסק בלבד ללא הכנסות ממקורות אחרים כגון" מסחר בני"ע, משכורת, השכרה וכו'. יש לשים לב כי מדובר בהכנסות עסקיות ולא ברווח עסקי כלומר אין כל התחשבות בהוצאות.

 • תקנה 13 לתקנות מע"מ מפרטת רשימת בעלי מקצוע החייבים להירשם כעוסק מורשה ללא כל קשר למחזור ההכנסות, לרוב מדובר בבעלי מקצועות חופשיים כגון: רו"ח, עו"ד, רופא, אדריכל וכו'.

הרישום צריך להתבצע במשרדי מע"מ הקרובים למקום העסק או באמצעות מייצג כגון רו"ח.

מסמכים לצורך פתיחת עוסק מורשה

בעת הגשת הבקשה לפתיחת עוסק מורשה למע"מ יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס 821 חתום.

 • צילום ת"ז.

 • חוזה קנייה או השכרה של מקום העסק.

 • אסמכתא המעידה על קיום חשבון בנק.

 • מסמכים המעידים על הקמת העסק כגון: תעודה מקצועית, הסכם התקשרות חשבוניות רכישת סחורה וכו'.

 • תקנון ( בחברה בלבד ).

 • פרוטוקול מינוי מנהלי חברה ( בחברה בלבד ).

 • תעודת הרישום ברשם החברות או השותפויות ( חברה או שותפות).

 • פרטים בדבר מנהלי החברה.

 • מסמכים נוספים על פי דרישה.

השלמת הרישום

לאחר השלמת פתיחת עוסק מורשה במע"ע מתקבלת תעודת עוסק מורשה זמנית ולאחר תקופה של שלושה שבועות לערך מתקבלת תעודה קבועה אותה יש להציג בבית העסק.

חובות העוסק מורשה

על העוסק מורשה לדווח אחת לחודש או חודשיים (לפי דרישה שקיבל) בתאריך ה15 לחודש דוח עם מע"מ העסקאות שלו (המע"מ על ההכנסות) ועם סך המע"מ בגין ההוצאות שלו מפעילות שוטפת ורכישת ציוד המוכרות למע"מ (מע"מ תשומות).

היתרה המתקבל זהו הסכום אותו יש לשלם אות לקבל כהחזר במידה ומע"מ התשומות עלה על מע"מ העסקאות.

חובה לדעת כי לא כל הכנסות חייבות במע"מ ישנן הכנסות פטורות והכנסות עם מע"מ 0. מנגד גם לא כל ההוצאות מוכרות למע"מ, יש הוצאות שלא מוכרות כלל ויש המוכרות באופן חלקי בלבד.

על עוסק שאינו מכיר בצורה טובה את כל החובות וההשלכות של הדיווח התקופתי למע"מ מומלץ להסתייע במייצג שהינו רו"ח או יועץ מס שיבצע עבורו את כל הממשק מול רשויות המס.

חיפוש מאמר לפי תגיות
No tags yet.

השאירו פרטים לבדיקת זכאותכם להחזר

bottom of page